WERKEN OP FESTIVALS, EVENEMENTEN, BEDRIJVEN, CIRCUITS OF OP EXCLUSIEVE THUISFEESTEN

De ideale bijbaan! Werken naast je studie of in de vakantie. Wil je werken op festivals of andere evenementen door heel Nederland, samen met je vrienden? Join our Watertanden team!

Schrijf je in en werk op events als event 1, event 2 en event 3 en nog veel meer!

Naast de vele evenementen zijn we ook actief op bedrijfsfeesten en exclusieve thuisfeesten.

Kortom, werken op festivals, bedrijfsfeesten, of op de leukste evenementen!

Algemene voorwaarden Webshop

INLEIDING

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

1 Mister Makan: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 66467802 handelend onder de naam Mister Makan.
2 Website: de website van Mister Makan, te raadplegen via www.mistermakan.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Mister Makan en/of zich bestelling plaatst op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Mister Makan en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT

Mister Makan
handelend onder de naam: Mister Makan

Vestigings- & bezoekadres:
Gyroscoopweg 23, 1042 AC Amsterdam

 

Telefoonnummer: +31 (0) 20 – 7910223
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@mistermakan.nl

KvK-nummer: 66467802
BTW-identificatienummer: NL 856566986B01

 

ARTIKEL 3. | PRIJZEN EN INFORMATIE
1 Alle op de Website en in andere van Mister Makan afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mister Makan kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Mister Makan afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Mister Makan kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 4. | OVEREENKOMST
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Mister Makan en het voldoen aan de daarbij door Mister Makan gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mister Makan onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Mister Makan het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING OVEREENKOMST
1 Zodra de bestelling door Mister Makan is ontvangen, stuurt Mister Makan de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Mister Makan is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 3 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Mister Makan (lees: lokaal wordt op een elektrische fiets langsgebracht en anders via een pakketdienst).
4 Indien Mister Makan de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Mister Makan raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

ARTIKEL 6. | HERROEPINGSRECHT
1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Mister Makan binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Mister Makan te retourneren, dan wel binnen deze termijn Mister Makan op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Mister Makan
Gyroscoopweg 23
1042 AC Amsterdam

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

ARTIKEL 7. | BETALING
1 Klant dient betalingen aan Mister Makan volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Mister Makan is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

ARTIKEL 8. | GARANTIE
1 Mister Makan staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Mister Makan er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Mister Makan, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Mister Makan daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Mister Makan de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Mister Makan, dan kan hij bij Mister Makan telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Mister Makan geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mister Makan binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

ARTIKEL 10. | PERSOONSGEGEVENS
1 Mister Makan verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALING
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mister Makan gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

CATERING

WERKEN OP FESTIVALS, EVENEMENTEN, BEDRIJVEN, CIRCUITS OF OP EXCLUSIEVE THUISFEESTEN

De ideale bijbaan! Werken naast je studie of in de vakantie. Wil je werken op festivals of andere evenementen door heel Nederland, samen met je vrienden? Join our Watertanden team!

Schrijf je in en werk op events als event 1, event 2 en event 3 en nog veel meer!

Naast de vele evenementen zijn we ook actief op bedrijfsfeesten en exclusieve thuisfeesten.

Kortom, werken op festivals, bedrijfsfeesten, of op de leukste evenementen!

WEBSHOP

Algemene voorwaarden Webshop

INLEIDING

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

1 Mister Makan: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 66467802 handelend onder de naam Mister Makan.
2 Website: de website van Mister Makan, te raadplegen via www.mistermakan.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Mister Makan en/of zich bestelling plaatst op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Mister Makan en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT

Mister Makan
handelend onder de naam: Mister Makan

Vestigings- & bezoekadres:
Gyroscoopweg 23, 1042 AC Amsterdam

 

Telefoonnummer: +31 (0) 20 – 7910223
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@mistermakan.nl

KvK-nummer: 66467802
BTW-identificatienummer: NL 856566986B01

 

ARTIKEL 3. | PRIJZEN EN INFORMATIE
1 Alle op de Website en in andere van Mister Makan afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mister Makan kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Mister Makan afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Mister Makan kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 4. | OVEREENKOMST
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Mister Makan en het voldoen aan de daarbij door Mister Makan gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mister Makan onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Mister Makan het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING OVEREENKOMST
1 Zodra de bestelling door Mister Makan is ontvangen, stuurt Mister Makan de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Mister Makan is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 3 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Mister Makan (lees: lokaal wordt op een elektrische fiets langsgebracht en anders via een pakketdienst).
4 Indien Mister Makan de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Mister Makan raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

ARTIKEL 6. | HERROEPINGSRECHT
1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Mister Makan binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Mister Makan te retourneren, dan wel binnen deze termijn Mister Makan op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Mister Makan
Gyroscoopweg 23
1042 AC Amsterdam

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

ARTIKEL 7. | BETALING
1 Klant dient betalingen aan Mister Makan volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Mister Makan is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

ARTIKEL 8. | GARANTIE
1 Mister Makan staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Mister Makan er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Mister Makan, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Mister Makan daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Mister Makan de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Mister Makan, dan kan hij bij Mister Makan telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Mister Makan geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mister Makan binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

ARTIKEL 10. | PERSOONSGEGEVENS
1 Mister Makan verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALING
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mister Makan gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.