Algemene catering voorwaarden

INLEIDING

Mister Makan streeft er ten alle tijden naar om een constante hoge kwaliteit van product en diensten neer te zetten en om gemaakte afspraken altijd na te komen om de klant tevreden te stellen. Hieronder valt te lezen welke rechten en plichten je als opdrachtgever hebt bij onze cateringen. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Mister Makan: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Mister Makan.

 

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT

Mister Makan
handelend onder de naam: Mister Makan

Vestigings- & bezoekadres:
Gyroscoopweg 23, 1042 AC Amsterdam

 

Telefoonnummer: +31 (0) 20 – 7910223
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@mistermakan.nl

KvK-nummer: 66467802
BTW-identificatienummer: NL 856566986B01

 

ARTIKEL 3. | AANBIEDING EN OFFERTES

 1. De door Mister Makan gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Mister Makan is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Mister Makan is medegedeeld. Mister Makan is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
 3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Mister Makan gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

 

ARTIKEL 4. | BETALING & LEVERING DIENST

 1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Mister Makan zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Mister Makan en cliënt.
 2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen of ander gesproken betaaltermijn na factuurdatum te betalen aan Mister Makan
 3. Indien cliënt niet binnen het betaaltermijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Mister Makan is verschuldigd, zal de factuur uiteindelijk worden overgedragen aan een incasso bureau.

 

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR CLIËNT

 1. Bij annulering 1 week voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 25% van de totaalprijs te betalen.
 2. Bij annulering binnen 1 week voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 3. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

 

ARTIKEL 6. | ANNULERING DOOR MISTER MAKAN

 1. Mister Makan is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Mister Makan zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Mister Makan gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Mister Makan onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Mister Makan geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Mister Makan kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID CLIENT

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Mister Makan, medewerkers of derden.

 

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.
 2. Mister Makan kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

ARTIKEL 9. | KLACHTEN
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Mister Makan, dan kan hij bij Mister Makan telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Mister Makan geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mister Makan binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALING
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mister Makan gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Algemene voorwaarden Webshop

INLEIDING

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

1 Mister Makan: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 66467802 handelend onder de naam Mister Makan.
2 Website: de website van Mister Makan, te raadplegen via www.mistermakan.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Mister Makan en/of zich bestelling plaatst op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Mister Makan en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT

Mister Makan
handelend onder de naam: Mister Makan

Vestigings- & bezoekadres:
Gyroscoopweg 23, 1042 AC Amsterdam

 

Telefoonnummer: +31 (0) 20 – 7910223
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@mistermakan.nl

KvK-nummer: 66467802
BTW-identificatienummer: NL 856566986B01

 

ARTIKEL 3. | PRIJZEN EN INFORMATIE
1 Alle op de Website en in andere van Mister Makan afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mister Makan kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Mister Makan afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Mister Makan kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 4. | OVEREENKOMST
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Mister Makan en het voldoen aan de daarbij door Mister Makan gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mister Makan onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Mister Makan het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING OVEREENKOMST
1 Zodra de bestelling door Mister Makan is ontvangen, stuurt Mister Makan de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Mister Makan is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 3 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Mister Makan (lees: lokaal wordt op een elektrische fiets langsgebracht en anders via een pakketdienst).
4 Indien Mister Makan de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Mister Makan raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

ARTIKEL 6. | HERROEPINGSRECHT
1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Mister Makan binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Mister Makan te retourneren, dan wel binnen deze termijn Mister Makan op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Mister Makan
Gyroscoopweg 23
1042 AC Amsterdam

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

ARTIKEL 7. | BETALING
1 Klant dient betalingen aan Mister Makan volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Mister Makan is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

ARTIKEL 8. | GARANTIE
1 Mister Makan staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Mister Makan er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Mister Makan, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Mister Makan daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Mister Makan de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Mister Makan, dan kan hij bij Mister Makan telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Mister Makan geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mister Makan binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

ARTIKEL 10. | PERSOONSGEGEVENS
1 Mister Makan verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALING
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mister Makan gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

CATERING

Algemene catering voorwaarden

INLEIDING

Mister Makan streeft er ten alle tijden naar om een constante hoge kwaliteit van product en diensten neer te zetten en om gemaakte afspraken altijd na te komen om de klant tevreden te stellen. Hieronder valt te lezen welke rechten en plichten je als opdrachtgever hebt bij onze cateringen. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Mister Makan: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Mister Makan.

 

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT

Mister Makan
handelend onder de naam: Mister Makan

Vestigings- & bezoekadres:
Gyroscoopweg 23, 1042 AC Amsterdam

 

Telefoonnummer: +31 (0) 20 – 7910223
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@mistermakan.nl

KvK-nummer: 66467802
BTW-identificatienummer: NL 856566986B01

 

ARTIKEL 3. | AANBIEDING EN OFFERTES

 1. De door Mister Makan gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Mister Makan is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Mister Makan is medegedeeld. Mister Makan is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
 3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Mister Makan gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

 

ARTIKEL 4. | BETALING & LEVERING DIENST

 1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Mister Makan zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Mister Makan en cliënt.
 2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen of ander gesproken betaaltermijn na factuurdatum te betalen aan Mister Makan
 3. Indien cliënt niet binnen het betaaltermijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Mister Makan is verschuldigd, zal de factuur uiteindelijk worden overgedragen aan een incasso bureau.

 

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR CLIËNT

 1. Bij annulering 1 week voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 25% van de totaalprijs te betalen.
 2. Bij annulering binnen 1 week voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 3. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

 

ARTIKEL 6. | ANNULERING DOOR MISTER MAKAN

 1. Mister Makan is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Mister Makan zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Mister Makan gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Mister Makan onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Mister Makan geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Mister Makan kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID CLIENT

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Mister Makan, medewerkers of derden.

 

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.
 2. Mister Makan kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

ARTIKEL 9. | KLACHTEN
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Mister Makan, dan kan hij bij Mister Makan telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Mister Makan geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mister Makan binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALING
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mister Makan gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

WEBSHOP

Algemene voorwaarden Webshop

INLEIDING

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

1 Mister Makan: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 66467802 handelend onder de naam Mister Makan.
2 Website: de website van Mister Makan, te raadplegen via www.mistermakan.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Mister Makan en/of zich bestelling plaatst op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Mister Makan en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT

Mister Makan
handelend onder de naam: Mister Makan

Vestigings- & bezoekadres:
Gyroscoopweg 23, 1042 AC Amsterdam

 

Telefoonnummer: +31 (0) 20 – 7910223
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@mistermakan.nl

KvK-nummer: 66467802
BTW-identificatienummer: NL 856566986B01

 

ARTIKEL 3. | PRIJZEN EN INFORMATIE
1 Alle op de Website en in andere van Mister Makan afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mister Makan kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Mister Makan afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Mister Makan kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 4. | OVEREENKOMST
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Mister Makan en het voldoen aan de daarbij door Mister Makan gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mister Makan onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Mister Makan het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING OVEREENKOMST
1 Zodra de bestelling door Mister Makan is ontvangen, stuurt Mister Makan de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Mister Makan is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 3 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Mister Makan (lees: lokaal wordt op een elektrische fiets langsgebracht en anders via een pakketdienst).
4 Indien Mister Makan de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Mister Makan raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

ARTIKEL 6. | HERROEPINGSRECHT
1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Mister Makan binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Mister Makan te retourneren, dan wel binnen deze termijn Mister Makan op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Mister Makan
Gyroscoopweg 23
1042 AC Amsterdam

4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

ARTIKEL 7. | BETALING
1 Klant dient betalingen aan Mister Makan volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Mister Makan is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

ARTIKEL 8. | GARANTIE
1 Mister Makan staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Mister Makan er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Mister Makan, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Mister Makan daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Mister Makan de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Mister Makan, dan kan hij bij Mister Makan telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Mister Makan geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mister Makan binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

ARTIKEL 10. | PERSOONSGEGEVENS
1 Mister Makan verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALING
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mister Makan gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.